Amatly durmuş

 • Seminar dehidizasiýa çözgütleri

  A. Çyglylygyň önümçilige täsiri Çyglylyk önümçilik enjamlaryna we önümiň hiline has köp täsir edýär we önümçilik prosesine dürli ýitgiler getirýär.Peopleöne adamlaryň bu gowşakdygyna düşünmek, önümçilik çykdajylaryna aşa gözegçilik etmek we bu meseläni çözmek üçin çäre görmedi ...
  Koprak oka
 • Jübi kondisioneriniň işleýiş ýörelgesi

  Jübi kondisioneri, adaty dizaýn düşünjesini bozýan, göwrümi kiçi, energiýa netijeliliginiň ýokary derejesine eýe bolan, gurnamaly däl we isleg boýunça dürli jaýlara ýerleşdirilip bilinýän ykjam kondisionerdir.Daş görnüşinden, kondisioner a ...
  Koprak oka
 • Jübi kondisionerlerini ulanmagyň çäkleri

  Amatly we arzan bahaly aýratynlyklary bilen ykjam kondisioner esasan amatlydyr.1, ofisler, açyk wagtlaýyn buýruk merkezleri, açyk ussahanalar we beýleki köpçülik ýerleri.2, maşyn otaglary we enjam gurallary otaglary ýaly ýokary takyklyk talaplary bolan ýerler.3 、 Köp ulanylýan hususy ...
  Koprak oka
 • Rainagyşly günler gaty uzyn garaşma, öýi suwsuzlandyryjy senagat dehidifikator nädip satyn almaly

  Üç dokuz dört dokuz buz ýörişi, derýa boýunda bäş dokuz alty dokuz pyýada ýöremek diýilýär, ýöne şu ýyl bäş dokuz alty dokuz howa erbet bolup biler, ýagyş başlamazdan ozal, tutuş ýurt boýunça gar ýagandan soň , Jiangsu, Zhejiang we Şanhaý iki köl we nanunnan, Guizhou ...
  Koprak oka
 • Öýüň suwsuzlandyryjylaryna hyzmat etmek we ideg etmek

  Iş prinsipi: fanat, çygly howany maşyna, ýylylyk çalşyjynyň üsti bilen geçirer, soňra howadaky suw suw damjalaryna öwrüler we arassalanan gury howa enjamyň içinden çyglylygyň aýlawy bolar ýaly çykarylýar. azaldy.1, dehiň dogry düzedilmegi ...
  Koprak oka